Zámer na priamy nájom nebytového priestoru
 Posted on Monday, May 07, 2018
Predmetom nájmu je nebytový priestor v dome na ulici Andreja Sládkoviča 51/1 v Banskej Štiavnici, postavený na p. č. C-KN 2814, v celkovej výmere podlahovej plochy 252,8 m2.

Zverejňujeme Zámer na priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2018. Ide o nebytový priestor v dome na Andreja Sládkoviča 51/1, postavený na p.č. C-KN 2814 v Banskej Štiavnici, v celkovej výmere podlahovej plochy 94,56 m2. Ďalšie podrobnosti tu.

Zverejňujeme Zámer na priamy nájom nebytového priestoru č. 03/2018. Ide o nebytový priestor v dome na Andreja Sládkoviča 51/1, postavený na p.č. C-KN 2814 v Banskej Štiavnici, v celkovej výmere podlahovej plochy 45 m2. Ďalšie podrobnosti tu.

Záujemci o ponúkané nebytové priestory si musia stiahnuť a vyplniť aj  nasledujúce tlačivá - čestné vyhlásenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu podľa typu firmy a tlačivo súhlasu so spracovaním osobných údajov a všetko zaslať na adresu prenajímateľa uvedenú v zámere.
Elektronické spracovanie bankových výpisov
 Posted on Sunday, October 15, 2017
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica oznamuje užívateľom bytov, vlastníkom aj nájomcom, že od 1.10.2015 je zavedený systém na elektronické spracovanie bankových výpisov. Žiadame preto všetkých, aby uvádzali pri platbách správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo formulári predpisu platieb (kalkulácia). Platby s nesprávnym, alebo chýbajúcim variabilným symbolom nebudú môcť byť priradené správnemu užívateľovi bytu a tým vzniká riziko vytvárania dlhu a s tým súvisiaceho penalizačného poplatku.
Zápis Bytovej správy do zoznamu správcov bytových domov
 Posted on Sunday, October 15, 2017
Zoznam správcov bytových domov je ministerstvom vedený verejne prístupný zoznam, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako správca bytových domov, musí byť zapísaná v zozname správcov bytových domov najneskôr do 31.12.2017. Naša spoločnosť bola do tohto zoznamu zapísaná 07.06.2017.
Prenájom nebytových priestorov
 Posted on Thursday, August 31, 2017
Momentálne je na prenájom 1 nebytový priestor.
Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo
 Posted on Monday, March 12, 2018
Pridaná informácia o evidencii štandardov kvality za oblasť TEPLO za rok 2017. Podrobnosti nájdete tu.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o úvere, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
 Posted on Monday, December 11, 2017
Boli pridané informácie o dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke, zmluve o úvere a zmluve o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva. Viac ...
Mestské kúpele - plaváreň - oznamy
 Posted on Sunday, September 10, 2017
Viac informácií nájdete tu, alebo na našej facebookovej prezentácii.

Otváracie hodiny Mestských kúpeľov - plavárne nájdete tu.
Oznamy
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba tepla, TÚV
* Správa bytov a nebytových priestorov
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov