Zámer na priamy nájom nebytového priestoru
 Posted on Wednesday, June 05, 2019
Predmetom nájmu je nebytový priestor v dome na ulici Andreja Sládkoviča 51/1, postavený na p. č. C-KN 2814 v Banskej Štiavnici, v celkovej výmere podlahovej plochy 15,34 m2. Ďalšie podrobnosti tu.
Elektronické spracovanie bankových výpisov
 Posted on Monday, October 01, 2018
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica oznamuje užívateľom bytov, vlastníkom aj nájomcom, že od 1.10.2015 je zavedený systém na elektronické spracovanie bankových výpisov. Žiadame preto všetkých, aby uvádzali pri platbách správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo formulári predpisu platieb (kalkulácia). Platby s nesprávnym, alebo chýbajúcim variabilným symbolom nebudú môcť byť priradené správnemu užívateľovi bytu a tým vzniká riziko vytvárania dlhu a s tým súvisiaceho penalizačného poplatku.
Zápis Bytovej správy do zoznamu správcov bytových domov
 Posted on Monday, October 15, 2018
Zoznam správcov bytových domov je ministerstvom vedený verejne prístupný zoznam, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako správca bytových domov, musí byť zapísaná v zozname správcov bytových domov najneskôr do 31.12.2017. Naša spoločnosť bola do tohto zoznamu zapísaná 07.06.2017.
OZNAM
 Posted on Tuesday, June 18, 2019
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že  prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, bude po pravidelnej letnej odstávke otvorená od 17.9.2019 ( plavecký bazén aj wellness ). Tu nájdete otváracie hodiny a tu cenník služieb.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Výročná správa za rok 2018.
 Posted on Tuesday, June 11, 2019
Zverejňujeme výsledky hospodárenia za rok 2018.
Pridané informácie z oblasti evidencie štandardov kvaity za oblasť TEPLO.
 Posted on Tuesday, February 26, 2019
Informácie sú dostupné tu.
Zverejňovanie nájomných zmlúv
 Posted on Friday, September 14, 2018
V navigačnej lište našej stránky pribudla sekcia Povinné zverejňovanie, v ktorej pribudla možnosť Zverejňovanie nájomných zmluv. Sú tu zverejnené nájomné zmluvy nájomcov bytového domu na ulici Budovateľská 13 v Banskej Štiavnici v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDRP).
Ochrana osobných údajov - GDPR
 Posted on Tuesday, June 12, 2018
Všeobecné nariadenie GDPR bolo prijaté v apríli 2016, ale platiť začína až od 25. mája 2018 a predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov v európskom priestore s cieľom obhajovať čo najviac práva občanov EÚ proti neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR sa týka všetkých firiem a inštitúcií, ale aj jednotlivcov a online služieb, ktoré spracúvajú dáta užívateľov. Charakteristická pre Všeobecné nariadenie je jeho univerzálna použiteľnosť vo všetkých štátoch Európskej únie. Na našej stránke pribudla v hlavnom menu položka Ochrana osobných údajov, kde môžete nájsť aktuálne informácie o tejto problematike týkajúce sa našej spoločnosti.
Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo
 Posted on Monday, March 12, 2018
Pridaná informácia o evidencii štandardov kvality za oblasť TEPLO za rok 2017. Podrobnosti nájdete tu.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o úvere, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
 Posted on Monday, December 11, 2017
Boli pridané informácie o dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke, zmluve o úvere a zmluve o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva. Viac ...
Oznamy

Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov