Z8mer na priamy nájom nebytového priestoru
 Posted on Monday, April 17, 2023
Predmet nájmu: nebytový priestor č. 102 na 1. poschodí v dome na Andreja Sládkoviča 51/1, postavený na p.
č. C-KN 2814 v Banskej Štiavnici, v celkovej výmere podlahovej plochy 16,5 m2. Viac ...
Zámer na priamy nájom nebytového priestoru
 Posted on Friday, February 03, 2023
Predmet nájmu:
Nebytový priestor v budove plavárne na Mládežníckej ulici 10 v Banskej Štiavnici o výmere 18 m2. Viac...
Zámer na priamy nájom nebytového priestoru
 Posted on Friday, January 13, 2023
Predmet nájmu: Budova bývalej chlórovne na ulici Mládežnícka postavená na parcele C-KN 3867
v KÚ Banská Štiavnica, v celkovej výmere podlahovej plochy 17,14 m2. Viac...
Zámer na priamy nájom nebytového priestoru č.02/2022
 Posted on Wednesday, February 02, 2022
Predmet nájmu: nebytový priestor č. 102 na 1. poschodí v dome na Andreja Sládkoviča 51/1, postavený na p. č. C-KN 2814 v Banskej Štiavnici, v celkovej výmere podlahovej plochy 16,5 m 2. Viac nájdete tu.
Zámer na priamy nájom nebytového priestoru č.01/2022
 Posted on Thursday, January 06, 2022
Predmetom nájmu je nebytový priestor v budove Dolná 2, súpisné číslo 1576 postavený na p. č. C-KN 3983/1 v Banskej Štiavnici, na prízemí ( od ulice Dolná) v celkovej výmere podlahovej plochy 35 m2. Viac informácií nájdete tu.
Zámer na priamy nájom časti fasády
 Posted on Wednesday, March 17, 2021
Predmetom nájmu je časť fasády na stavbe súp.číslo 1576/2 na Dolnej ulici č.2, Banská Štiavnica. Podrobnosti nájdete tu.
Zámer na priamy nájom nebytových priestorov
 Posted on Friday, February 21, 2020
Do ponuky nebytových priestorov na prenájom pribudli dva nové priestory. Bližšie informácie nájdete tu.
Zmluva o úvere medzi Bytovou správou, s.r.o. a SLSP a.s.
 Posted on Thursday, December 05, 2019
Zverejňujeme obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s. pre úver čerpaný našou spoločnosťou. Pre informáciu sú tu všeobecné obchodné podmienky, produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy a sadzobník poplatkov. Ďalej zverejňujeme zmluvu o úvere, záložnú zmluvu, prílohu 1 a prílohu 2.
Prenájom nebytových priestorov
 Posted on Wednesday, November 13, 2019
Pozrite si našu ponuku nebytových priestorov na prenájom. Ďalšie podrobnosti tu.
Elektronické spracovanie bankových výpisov
 Posted on Monday, October 01, 2018
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica oznamuje užívateľom bytov, vlastníkom aj nájomcom, že od 1.10.2015 je zavedený systém na elektronické spracovanie bankových výpisov. Žiadame preto všetkých, aby uvádzali pri platbách správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo formulári predpisu platieb (kalkulácia). Platby s nesprávnym, alebo chýbajúcim variabilným symbolom nebudú môcť byť priradené správnemu užívateľovi bytu a tým vzniká riziko vytvárania dlhu a s tým súvisiaceho penalizačného poplatku.
Zápis Bytovej správy do zoznamu správcov bytových domov
 Posted on Monday, October 15, 2018
Zoznam správcov bytových domov je ministerstvom vedený verejne prístupný zoznam, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako správca bytových domov, musí byť zapísaná v zozname správcov bytových domov najneskôr do 31.12.2017. Naša spoločnosť bola do tohto zoznamu zapísaná 07.06.2017.
Výročná správa spoločnosti za rok 2022
 Posted on Sunday, October 01, 2023
Výsledky hospodárenia našej spoločnosti si môžete pozrieť tu.
Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo za rok 2022
 Posted on Tuesday, February 21, 2023
Zverejňujeme evidenciu štandardov kvality za oblasť teplo za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Výročná správa spoločnosti za rok 2021
 Posted on Thursday, August 04, 2022
Výsledky hospodárenia našej spoločnosti si môžete pozrieť tu.
Priamy nájom časti fasády č.4/2022
 Posted on Monday, May 16, 2022
Predmetom nájmu je časť fasády na stavbe súp.číslo 917 na oparc. Č. C- KN 1925/1 v k.ú. Banská Štiavnica, Ulica Križovatka východná fasáda kotolne časť vľavo. Viac podrobností nájdete tu.
Priamy nájom časti fasády č.3/2022
 Posted on Wednesday, March 16, 2022
Predmetom nájmu je časť fasády na stavbe súp.číslo 917 na oparc. Č. C- KN 1925/1 v k.ú. Banská Štiavnica, Ulica Križovatka východná fasáda kotolne časť vpravo. Viac podrobností nájdete tu.
Výročná správa spoločnosti za rok 2020
 Posted on Monday, February 28, 2022
Výsledky hospodárenia našej spoločnosti si môžete pozrieť tu.
Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo
 Posted on Monday, February 21, 2022
Zverejňujeme evidenciu štandardov kvality za oblasť teplo za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo
 Posted on Monday, February 08, 2021
Zverejňujeme evidenciu štandardov kvality za oblasť teplo za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Úver na financovanie výstavby obnoviteľného zdroja energie
 Posted on Wednesday, December 16, 2020
Za účelom financovania výstavby 18,08 kWp obnoviteľného zdroja energie zhotoviteľom zariadenia na výrobu tepla zo slnečnej energie pomocou fotovoltaiky v zariadení CZT Bytovej správy, bude čerpaný úver poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou. Viac iformácií nájdete tu.
Zmena otváracích hodín
 Posted on Tuesday, October 13, 2020
Z dôvodu zhoršenia situácie s ochorením COVID 19 pristupujeme k nasledujúcej zmene otváracích hodín:

PONDELOK: od 8.00 do 12.00,  od 12.30 do 14.00
UTOROK:   neúradný deň
STREDA:   od 8.00 do 12.00,  od 12.30 do 15.00
ŠTVRTOK:  neúradný deň
PIATOK:   od 8.00 do 12.00

Súčasne žiadame klientov, aby sa s požiadavkami na nás obracali počas pracovnej doby prednostne telefonicky na telefónnych číslach:

Poruchy:           0910 900 503
Konateľ:           0903 696 183
Služby a údržba:   045  692 2062, 0910 901 811

alebo mailom na adresách:

sluzby@bsbs.sk
konatel@bsbs.sk

Za porozumenie ďakujeme
Oznam pre návštevníkov wellness zariadenia
 Posted on Thursday, August 27, 2020
Oznamuje návštevníkom wellness zariadenia (suchá sauna,
parná sauna, vírivá vaňa ), že od 1.9.2020 je potrebné vstup do zariadenia
vopred objednať. Viac informácií tu.
Výročná správa za rok 2019.
 Posted on Tuesday, August 04, 2020
Zverejňujeme výsledky hospodárenia za rok 2019.
Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo
 Posted on Wednesday, February 26, 2020
Pridaná informácia o evidencii štandardov kvality za oblasť TEPLO za rok 2019. Podrobnosti nájdete tu.
Otváracie hodiny plavárne
 Posted on Tuesday, June 18, 2019
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že prevádzka Mestské kúpele – plaváreň  má tu uvedené otváracie hodiny a tento cenník služieb.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Zverejňovanie nájomných zmlúv
 Posted on Friday, September 14, 2018
V navigačnej lište našej stránky pribudla sekcia Povinné zverejňovanie, v ktorej pribudla možnosť Zverejňovanie nájomných zmluv. Sú tu zverejnené nájomné zmluvy nájomcov bytového domu na ulici Budovateľská 13 v Banskej Štiavnici v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDRP).
Ochrana osobných údajov - GDPR
 Posted on Tuesday, June 12, 2018
Všeobecné nariadenie GDPR bolo prijaté v apríli 2016, ale platiť začína až od 25. mája 2018 a predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov v európskom priestore s cieľom obhajovať čo najviac práva občanov EÚ proti neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR sa týka všetkých firiem a inštitúcií, ale aj jednotlivcov a online služieb, ktoré spracúvajú dáta užívateľov. Charakteristická pre Všeobecné nariadenie je jeho univerzálna použiteľnosť vo všetkých štátoch Európskej únie. Na našej stránke pribudla v hlavnom menu položka Ochrana osobných údajov, kde môžete nájsť aktuálne informácie o tejto problematike týkajúce sa našej spoločnosti.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o úvere, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
 Posted on Monday, December 11, 2017
Boli pridané informácie o dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke, zmluve o úvere a zmluve o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva. Viac ...
Oznamy
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch