Zámer na priamy nájom nebytového priestoru
 Posted on Monday, May 07, 2018
Predmetom nájmu je nebytový priestor v dome na ulici Andreja Sládkoviča 51/1 v Banskej Štiavnici, postavený na p. č. C-KN 2814, v celkovej výmere podlahovej plochy 252,8 m2.

Zverejňujeme Zámer na priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2018. Ide o nebytový priestor v dome na Andreja Sládkoviča 51/1, postavený na p.č. C-KN 2814 v Banskej Štiavnici, v celkovej výmere podlahovej plochy 94,56 m2. Ďalšie podrobnosti tu.

Zverejňujeme Zámer na priamy nájom nebytového priestoru č. 03/2018. Ide o nebytový priestor v dome na Andreja Sládkoviča 51/1, postavený na p.č. C-KN 2814 v Banskej Štiavnici, v celkovej výmere podlahovej plochy 45 m2. Ďalšie podrobnosti tu.

Záujemci o ponúkané nebytové priestory si musia stiahnuť a vyplniť aj  nasledujúce tlačivá - čestné vyhlásenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu podľa typu firmy a tlačivo súhlasu so spracovaním osobných údajov a všetko zaslať na adresu prenajímateľa uvedenú v zámere.
Elektronické spracovanie bankových výpisov
 Posted on Sunday, October 15, 2017
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica oznamuje užívateľom bytov, vlastníkom aj nájomcom, že od 1.10.2015 je zavedený systém na elektronické spracovanie bankových výpisov. Žiadame preto všetkých, aby uvádzali pri platbách správny variabilný symbol, ktorý je uvedený vo formulári predpisu platieb (kalkulácia). Platby s nesprávnym, alebo chýbajúcim variabilným symbolom nebudú môcť byť priradené správnemu užívateľovi bytu a tým vzniká riziko vytvárania dlhu a s tým súvisiaceho penalizačného poplatku.
Zápis Bytovej správy do zoznamu správcov bytových domov
 Posted on Sunday, October 15, 2017
Zoznam správcov bytových domov je ministerstvom vedený verejne prístupný zoznam, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako správca bytových domov, musí byť zapísaná v zozname správcov bytových domov najneskôr do 31.12.2017. Naša spoločnosť bola do tohto zoznamu zapísaná 07.06.2017.
Prenájom nebytových priestorov
 Posted on Thursday, August 31, 2017
Momentálne je na prenájom 1 nebytový priestor.
Mestské kúpele - plaváreň - oznam
 Posted on Wednesday, June 27, 2018
Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že v čase od 29.6.2018 bude z dôvodu pravidelnej technickej odstávky
prevádzka mestské kúpele – plaváreň zatvorená (plavecký bazén aj sauna). Predpokladaný termín otvorenia prevádzky bude vopred oznámený.
Ochrana osobných údajov - GDRP
 Posted on Tuesday, June 12, 2018
Všeobecné nariadenie GDPR bolo prijaté v apríli 2016, ale platiť začína až od 25. mája 2018 a predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov v európskom priestore s cieľom obhajovať čo najviac práva občanov EÚ proti neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR sa týka všetkých firiem a inštitúcií, ale aj jednotlivcov a online služieb, ktoré spracúvajú dáta užívateľov. Charakteristická pre Všeobecné nariadenie je jeho univerzálna použiteľnosť vo všetkých štátoch Európskej únie. Na našej stránke pribudla v hlavnom menu položka Ochrana osobných údajov, kde môžete nájsť aktuálne informácie o tejto problematike týkejúce sa našej spoločnosti.
Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo
 Posted on Monday, March 12, 2018
Pridaná informácia o evidencii štandardov kvality za oblasť TEPLO za rok 2017. Podrobnosti nájdete tu.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o úvere, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
 Posted on Monday, December 11, 2017
Boli pridané informácie o dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke, zmluve o úvere a zmluve o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva. Viac ...
Mestské kúpele - plaváreň - oznamy
 Posted on Sunday, September 10, 2017
Viac informácií nájdete tu, alebo na našej facebookovej prezentácii.

Otváracie hodiny Mestských kúpeľov - plavárne nájdete tu.
Oznamy
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
* Výroba tepla, TÚV
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov