V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné
zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či
obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
    Zverejňovanie dokumentov
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o úvere, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
 Posted on Monday, December 11, 2017
Zmluva o úvere, Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
Zmluva o účte
 Posted on Monday, November 05, 2012
Zmluva o účte Bratská 14,15,16, Banská Štiavnica, strana 1, strana 2
Zmluva o úvere
 Posted on Monday, November 05, 2012
Zmluva o úvere Bratská 14,15,16, Banská Štiavnica, strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8
Prenájom
 Posted on Monday, October 01, 2012
Prenájom - plavecké_jasle_MAMONI 1.časť, 2.časť, 3.časť, 4.časť
Zmluva o termínovanom úvere Bytovej správy, s.r.o.
 Posted on Wednesday, October 26, 2011
Zmluva o termínovanom úvere, Obchodné podmienky pre tento úver, Zmluva o zriadení záložného práva
Zmluva o dielo
 Posted on Thursday, July 28, 2011
Zmluva o dielo č.08072011
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov