Nebytové priestory
Zámer na priamy nájom nebytového priestoru
 Posted on Thursday, February 20, 2020
Predmetom nájmu sú dva nebytové priestory  v budove na adrese Dolná 2, Banská Štiavnica, súpisné číslo 1576 postavený na p. č. C-KN 3983/1 v Banskej Štiavnici. Bližšie informácie o ponuke priestoru 1 a o ponuke priestoru 2.

Aktu

á

lna ponuka ponuka nebytov

ých priestorov na prenájom


Arch

í

v pon

ú

k nebytov

ých priestorov na prenájom


Arch
ív ponúk nebytových priestorov na prenájom z minulosti sa
nachádza
tu
.
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov