V rámci správy bytov zabezpečujeme tieto činnosti:
- inkasovanie hotovostných platieb za užívanie bytov a nebytových priestorov
- evidencia platieb
- mesačné realizovanie platieb pokladne a banky
- spracovanie mesačnej uzávierky za byty a nebytové priestory
- preberanie a odovzdávanie bytov
- osobný kontakt s nájomníkmi
- riešenie žiadostí a sťažností nájomníkov aj vlastníkov
- ročné vyúčtovanie služieb bytového hospodárstva
pripravujeme:
- zmluvy o nájme bytov
- dohody o výmene bytov
- podklady pre vymáhanie pohľadávok
- predpisy platieb za užívanie bytov a nebydových priestorov
- sledovanie platnej legislatívy a úprava mesačných zálohových platieb za byty
- vyplácanie preplatkov
- uzatváranie dohôd o uznaní dlhu
- sledovanie pohľadávok
- vypracovanie a zasielanie upomienok pre byty a nebytové priestory
- spracovanie mesačného prehľadu nedoplatkov za byty a nebytové priestory
- vybavovanie bežnej korešpondencie
Správa bytov
Pohľadávkami sú najmä nedoplatky zo záloh a z ročného vyúčtovania služieb. Pri vymáhaní nedoplatkov používame efektívne postupy zosúladené so
zákonnými možnosťami, najmä s využitím vzájomného záložného práva na byty medzi vlastníkmi navzájom. Využívame právny proces: upomienka -
platobný rozkaz - exekúcia - vypratanie bytu - odpredaj bytu. Tento proces štartujeme pri neuhradení troch mesačných záloh, resp. neuhradení
nedoplatku z vyúčtovania v dohodnutej lehote, pričom účtujeme aj dohodnutý úrok z omeškania.
Vymáhanie pohľadávok
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov