Vplyv úpravy bytov na nosné konštrukcie.

Stavebníctvo - Informujeme Vás, vydanie: 9/2008, vyšlo: 28.8.2008

      Prejavom snahy užívateľa bytu o vylepšenie užívateľských vlastností bytu sú často stavebné úpravy (zmena dispozície, zmena podlahových vrstiev, uzavretie lodžie alebo balkónu, vytvorenie nových dverných otvorov a pod.). Vlastníci bytov sú často presvedčení, že do ich vlastníctva patria všetky konštrukcie, ktoré sú v priestore bytu a akékoľvek úpravy v byte sú ich výhradným právom. Do zamýšľaných, ale aj realizovaných stavebných úprav v byte často spadajú také zmeny, ktoré majú vplyv na nosné konštrukcie bytového domu, a to aj v takých prípadoch, keď sa do samotných konštrukcií nezasahuje (zmena podlahových vrstiev, zmena v spôsobe užívania atď.). Vlastník často ani netuší, že zamýšľané zásahy ovplyvňujú nosné stavebné konštrukcie spoločného vlastníctva domu. Obzvlášť sa snahy o uskutočnenie takýchto úprav objavujú v panelových bytových domoch postavených v hromadnej bytovej výstavbe.

      Z pohľadu spôsobu ovplyvnenia a veľkosti vplyvu na nosnú konštrukciu je možné stavebné úpravy rozdeliť do skupín uvedených v tabuľke.

      Stavebné úpravy stupňa A (1, 2) z pohľadu vplyvu na nosné konštrukcie domu (priaznivý, resp. zanedbateľný) fakticky nie sú zásahmi do nosných konštrukcií a možno ich charakterizovať ako udržiavacie práce. Vyjadrenie statika len potvrdzuje, že stavebná úprava nemá žiadny, alebo len zanedbeteľný vplyv na nosné konštrukcie bytového domu.

      Do kategórie A je možné zaradiť aj také stavebné úpravy, ktoré je možné realizovať  za určitých podmienok ako udržiavacie práce, najmä:

Cieľom tejto publikácie je špecifikácia možnosti uplatnenia jednoduchých stavebných úprav (B) (zásahov do nosných konštrukcií) na vybraných dispozičných riešeniach jednotlivých konštrukčných systémov a stavebných sústav bytových domov.

Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov