Organizácia Adresa
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk
Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.unms.sk
Ministerstvo financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky www.enviro.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.katasterportal.sk
Štátna energetická inšpekcia www.bsn.sk/sei
Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk
Daňové riaditeľstvo SR www.drsr.sk
Ústredný portál verejnej správy SR www.portal.gov.sk
Mestský úrad Banská Štiavnica www.banskastiavnica.sk
Výroba, meranie, distribúcia, cenotvorba, rozpočet www.oteple.sk
Združenie pre zatepľovanie domov www.zpzb.sk
Zaujímavé internetové adresy
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch