Obstarávanie tovarov a služieb
Výzva na predloženie cenových ponúk - PRVN
 Posted on Thursday, May 26, 2016
Výzva na predloženie cenových ponúk na montáž, dodávku pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie, termostatických ventilov, vyregulovanie rozvodov vykurovania.
Predloženie cenových ponúk - servis výťahov
 Posted on Monday, March 09, 2015
Predloženie cenových ponúk na zabezpečenie servisných prehliadok výťahov, zápisnica z vyhodnotenia došlých ponúk
V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie
povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s
majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov