V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie
povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s
majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
    Zverejňovanie dokumentov
Zmluva o úvere na financovanie výstavby obnoviteľného zdroja energie
 Posted on Wednesday, December 16, 2020
Zverejňujeme obchodné podmienky VÚB, a.s. pre úver čerpaný našou spoločnosťou  na financovanie výstavby obnoviteľného zdroja energie pomocou fotovoltaiky v zariadení CZT. Zverejňujeme tieto dokumenty: dohoda o blankozmenke, zmluva o termínovanom úvere a záložné právo.
Zmluva o úvere
 Posted on Monday, December 09, 2019
Zverejňujeme obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s. pre úver čerpaný našou spoločnosťou. Pre informáciu sú tu všeobecné obchodné podmienky, produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy a sadzobník poplatkov. Ďalej zverejňujeme zmluvu o úvere, záložnú zmluvu, prílohu 1 a prílohu 2.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o úvere, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
 Posted on Monday, December 11, 2017
Zmluva o úvere, Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
Zmluva o účte
 Posted on Monday, November 05, 2012
Zmluva o účte Bratská 14,15,16, Banská Štiavnica, strana 1, strana 2
Zmluva o úvere
 Posted on Monday, November 05, 2012
Zmluva o úvere Bratská 14,15,16, Banská Štiavnica, strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8
Prenájom
 Posted on Monday, October 01, 2012
Prenájom - plavecké_jasle_MAMONI 1.časť, 2.časť, 3.časť, 4.časť
Zmluva o termínovanom úvere Bytovej správy, s.r.o.
 Posted on Wednesday, October 26, 2011
Zmluva o termínovanom úvere, Obchodné podmienky pre tento úver, Zmluva o zriadení záložného práva
Zmluva o dielo
 Posted on Thursday, July 28, 2011
Zmluva o dielo č.08072011
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch