Tepelné hospodárstvo pozostáva z 13 zdrojov tepla (kotolní) a tepelných rozvodov. Výrobu,
rozvod, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody vykonávame na základe povolenia č. 2006T
0254-3 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre byty a nebytové priestory, ktoré máme v
správe a pre priamych odberateľov tepla: SBD ZH, Základná škola J. Kollára, Materská škola
Ul. Bratská, Domov Márie Ul. L. Svobodu 36, SČK.
Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre sídlisko Drieňová je centrálne
zabezpečovaná z kotolne K1 Drieňová, s inštalovaným výkonom 6,8 MW a K2 Drieňová, s
inštalovaným výkonom 6,8 MW. Pre sídlisko Juh kotolna(Križovatka, Ul. Dolná a Ul. 1. mája) z
kotolní K1 Dolná, s inštalovaným výkonom 1 MW, K2 Dolná s inštalovaným výkonom
1,25MW a K3 Križovatka s inštalovaným výkonom 1,98MW. Pre Mierovú ulicu z PK Mierová
13, s inštalovaným výkonom 0,48 MW. Pre ostatných odberateľov je výroba a dodávka tepla a
teplej úžitkovej vody zabezpečovaná z domových kotolní: na Ul. 1.mája 6-7, 8-9 a 10-11,
každá s inštalovaným výkonom 0,12 MW, Ul. Exnára 3 - kotolňa po rekonštrukcii s výmenou
kotlov za hospodárnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu s inštalovaným výkonom 0,16
MW, Dolná 2, s inštalovaným výkonom 0,08 MW - administratívna budova Bytovej správy,
Nám. sv. Trojice 7, s inštalovaným výkonom 0,15 MW a kotolňa Budovateľská 15 s
inštalovaným výkonom 0,12 MW (vlastníctvo spoločnosti). Všetky uvedené kotolne spaľujú
zemný plyn naftový. Jediným zdrojom tepelného hospodárstva spaľujúcim pevné palivo, je
domová kotolňa Zigmund šachta 12, s inštalovaným výkonom 0,07 MW, ktorá vyrába a dodáva
len teplo. Teplá voda je tu pripravovaná individuálne v bytoch.
Bytová správa s. r. o., na základe mandátnej zmluvy s mestom zabezpečovala prevádzku
kotolní v budovách Ţemberovský dom a Rubigal.
Výroba tepla
Havarijná služba - p.Maďar, 🕿 0910 900 503
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Prevádzka Mestských kúpeľov
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov