Postup pri preskúšaní funkčnosti vodomerov na TÚV a SV

     V prípade pochybností o správnosti merania údajov určených meradlom alebo je zistená na určenom meradle chyba, požiada konečný spotrebiteľ dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla prevádzkovateľ meradla; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla. V prípade, že prevádzkovateľom meradla sú vlastníci bytov, náklady za preskúšanie meradla znášajú vlastníci bytov alebo vlastník bytu.

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch