Postup pri rozúčtovaní tepla na ÚK a TÚV

       Po ukončení roka správca domu rozúčtuje v dome náklady na teplo spotrebované na ÚK jednotlivým domácnostiam v závislosti od veľkosti celkovej plochy bytu, resp. od skutočnej spotreby tepla v bytoch (ak je spotreba na radiátoroch meraná pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov). Teplo spotrebované na prípravu TÚV rozúčtuje správca domu podľa spotreby TÚV v bytoch zistenej odpočtom z bytových vodomerov. Bytové vodomery sa odpočítavajú spravidla 1 x ročne ( k 31.12.). Základným zákonom v tejto oblasti je zákon o tepelnej energetike č. 657 /2004 Z.z., bližšie informácie nájdete tu. Podľa tohto zákona dodávať teplo svojim zmluvným odberateľom môže iba držiteľ povolenia (predtým licencie) na výrobu a rozvod tepla. Pre samotný rozpočet tepla platí vyhláška 358/2009 a jej novelizácie. Jej úplné znenie môžete nájsť tu .

Počas roka užívateľ bytu platí správcovi domu tzv. zálohové platby vo výške spravidla jednej dvanástiny, ktorá zohľadňuje veľkosť bytu, stanovenú cenu tepla na príslušný rok a predpokladanú spotrebu tepla v danom roku , ktorá sa odvíja od spotreby tepla v predchádzajúcom roku.

Nerovnaké ročné platby v bytoch sú výsledkom rozdielnej skutočnej spotreby tepla na ÚK a TÚV jednotlivých domoch a domácnostiach. Spotreba teplej úžitkovej vody závisí od spotrebiteľského chovania jednotlivých rodín, spotreba tepla na vykurovanie závisí v princípe od viacerých okolností:

Dodávka tepla na ÚK do objektov je regulovaná:

Šetrenie teplom u konečných odberateľov v bytoch pozitívne ovplyvňujú pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie , ktoré sú namontované na radiátoroch.

Cenový vývoj v oblasti tepelnej energie na diaľkové vykurovanie bytov, ktorý bol v poslednom období ovplyvňovaný najmä zmenami dotačnej politiky štátu vrátane rozhodnutia o úplnom zrušení dotácií na teplo pre domácnosti, resp. zvyšovaním takmer všetkých vstupov do technologického procesu výroby tepla, má za následok, že v súčasnosti sa teplo stalo tovarom s vysokou tržnou hodnotou. Náklady na vykurovanie bytov sa stali významnou položkou rodinných rozpočtov a preto užívatelia bytov ako koneční spotrebitelia tepla na vykurovanie výrazne zmenili pôvodnú orientáciu svojich požiadaviek na podmienky zabezpečovania vykurovania bytov.

Požiadavky užívateľov bytov na tepelnú pohodu v bytoch ako aj na spotrebu TÚV sú individuálne odlišné. Aby sa tieto rozmanité nároky pri rešpektovaní požiadaviek hospodárnosti a efektívnosti výroby a dodávky tepla vzájomne harmonicky zosúladili, boli vydané celoštátne legislatívne a technické predpisy. Tieto predpisy upravujú tzv. okrajové dodávkové hodnoty alebo normy.

S dodávkou tepla na vykurovanie sa začne až vtedy, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod hodnotu +13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať jej zvýšenie v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Vykurovanie sa môže v čase od 22.00 hod. do 5.00 hod. nasledujúceho dňa obmedziť v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti. Preto môžu byť radiátory v tomto čase napriek plnému otvoreniu ventilov o niečo chladnejšie ako cez deň. Teplá úžitková voda sa má dodávať denne od 5.00 hod.do 23.00 hod. alebo v inom zmluvne dohodnutom čase. Jej teplota má byť na výtoku u konečného spotrebiteľa najmenej 45 ° C a najviac 55 ° C. Ak sústava tepelných zariadení v objekte spotreby nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na TÚV na odbernom mieste sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch