Zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike

      Zbierka zákonov č. 657/2004 – Zákon o tepelnej energetike v zákonných ustanoveniach v §1 upravuje:

v §2 upravuje, že predmetom podnikania podľa tohto zákona je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa. Pre vlastníka bytu alebo nebytového priestoru je dôležitý § 18 a z neho vybraté odstavce, ktoré sa bezprostredne dotýkajú oblasti regulácie a merania dodaného tepla.

Znenie §18

1. Dodávateľ je povinný:

2. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Dodávateľ je povinný:

3. Dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je povinný:

4. Odberateľ je povinný

5. Konečný spotrebiteľ je povinný

6. Ak dodávateľ uskutočňuje dodávku tepla pre viacerých odberateľov, môže sa dodávateľ s odberateľmi dohodnúť na spoločnom meracom mieste jedným určeným meradlom.

7. Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z., stanovuje teplotu teplej úžitkovej vody v odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítanie množstva dodaného tepla.

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica
* Výroba a dodávka tepla, TÚV
* Údržba bytov, nebytových priestorov
* Správa bytov a nebytových priestorov
Hlásenie porúch